Algemeen

Visie en uitgangspunten

Het Vathorst College onderschrijft de uitgangspunten van het Openbaar Onderwijs:

  • Vrijheid
  • Gelijkwaardigheid
  • Sociale rechtvaardigheid
  • Gemeenschapszin

In de praktijk betekent dit dat je welkom bent, dat je elkaar respectvol behandelt en dat je actief deelneemt aan het schoolleven. Het Vathorst College staat midden in de veelvormige samenleving van vandaag en stimuleert daarom van harte de integratie van alle burgers en hun democratisch burgerschap. Bij ons leer je van elkaar doordat je op basis van gelijkwaardigheid kennis maakt met elkaars culturele, levensbeschouwelijke en economische achtergrond. Niet om elkaar te overtuigen van je eigen gelijk maar om kritisch naar jezelf en je medeleerlingen te leren kijken.

Document Procedure Aanmelding En Inschrijving Vathorst College Leerjaar 1 

Aanmeldingsprocedure JAAR 1

Als je tenminste een vmbo-tl advies hebt, kan je je op het Vathorst College aanmelden. Het advies van de basisschool is bindend en moet minimaal een vmbo-tl advies zijn. Wij gaan er vanuit dat je interesse hebt voor kunst en cultuur en affiniteit met onze manier van leren. Eenmaal geplaatst kom je terecht in groepen met het dakpanmodel: vmbo-t/havo of havo/vwo waarbij het erom gaat dat je talenten zo goed mogelijk tot hun recht komen.

Er is niet altijd plaats voor alle aangemelde leerlingen, de afgelopen schooljaren hebben wij daarom met een loting gewerkt. Actuele informatie over het aanmelden voor het eerste schooljaar staat vanaf  medio december op onze website.

Aanmeldingsprocedure jaar 2 en verder

Als je wilt overstappen van je huidige school naar het Vathorst College vragen wij je contact op te nemen met één van de conrectoren. Allereerst meld je je verzoek per mail aan instroom@vathorstcollege.nl. Je ontvangt vervolgens een document waarin je jouw gegevens en instroomverzoek vermeld. Hiermee plaats je jezelf op de wachtlijst. Je kunt aanmelden tot 1 april van het kalenderjaar. Zodra wij zicht hebben op het aantal beschikbare plaatsen in leerjaar 2, en verder, kun je een uitnodiging tegemoet zien voor een gesprek met een van de conrectoren en bespreken wij wat de mogelijkheden zijn voor jou op het Vathorst College. Daarna maken wij dan een afspraak om een dagje mee te lopen op onze school. Op deze manier kunnen jij en wij elkaar alvast een beetje leren kennen.
Of wij je definitief kunnen plaatsen hangt van een aantal factoren af, daarom zullen wij je pas tegen het einde van het schooljaar (meestal na de overgangsvergadering in juli) informeren.
Wil je na het behalen van je Vmbo-t diploma overstappen naar onze 4 Havo, dan hanteren wij de volgende regels:
- je hebt je diploma vmbo-t behaald met één extra vak die gezamenlijk het eindexamen hebben gevormd,
- of, het totaal aantal punten voor de zes relevante examenvakken dient tenminste 41 te zijn
- het te kiezen profiel dient aan te sluiten bij de gekozen vakken op het vmbo-t
- het Vathorst College behoudt zich, in bijzondere gevallen, het recht af te wijken van deze regels
- aanmelden geschiedt uiterlijk 1 april
- advies van de vorige school wordt meegenomen
- een gesprek met de conrector van het Vathorst College zal altijd plaatsvinden
- er is geen doubleerverbod in 4 havo voor instromers uit 4 vmbo-t
Contact over het aanmelden verloopt centraal via Martine van Gerven, gebruik hiervoor het volgende emailadres: instroom@vathorstcollege.nl.

De richtlijnen voor toelating zijn Amersfoortbreed afgesproken en vastgelegd op de website www. vanbasisnaarbrug.nl. en worden door ons gehanteerd:  tenminste een vmbo-t-advies van de basisschool.

Dit advies moet opgesteld en onderbouwd zijn volgens de door de Bavo Eemland opgestelde richtlijnen.

Opbouw van de school

Het Vathorst College is een school voor vmbo-t, havo en atheneum. Het vmbo-t telt vier leerjaren, de havo vijf en het atheneum zes. Leerjaar 1 en 2 vormen de onderbouw. Op het vmbo-t start het examenprogramma in leerjaar 3. Leerlingen uit 3 en 4 vmbo-t zitten met elkaar in een leerhuis. In het derde leerjaar zitten havo en vwo-leerlingen nog bij elkaar in de klas. Daarna start de Tweede Fase en worden de de leerlingen ingedeeld op basis van hun profiel. Dat betekent dat er geen onderscheid is tussen studiejaren, alle havo en vwo leerlingen met bijvoorbeeld een EM profiel, zitten bij elkaar in het leerhuis.

Lessen, roosters en jaarplanning

Het Vathorst College werkt met een blokkenrooster waarbij de vakdocent gekoppeld is aan een leerlingengroep in een bepaalde ruimte: leerhuis, sporthal, kunstlokalen of sciencehuis. Wij kennen zo veel mogelijk een aaneengesloten schooldag. Een dag is opgedeeld in vier blokken van elk negentig minuten en een laatste blok van 45 minuten.  Daaraan voorafgaand is er in de onderbouw vaak een mentortijd van dertig minuten ingeroosterd.

In onderbouw worden Vathorst-uren aangeboden. In zo’n uur ga jij als leerling zelfstandig aan de slag onder begeleiding van een docent of medewerker. Door de dagelijkse vaste indeling van een half uur mentoraat en vier blokken van negentig minuten wen je eenvoudig aan onze gestructureerde manier van leren. We proberen zoveel mogelijk lessen door te laten gaan. Mocht er onverhoopt toch een les uitvallen, dan bieden onze digitale leeromgeving en de fysieke leer- en werkomgeving in de school de mogelijkheid tot zelfstandig werken. Dit verwachten we ook van onze leerlingen in het kader van verantwoordelijkheid en eigenaarschap.

Je werkt op school aan allerlei prestaties waarvoor je docent een gemiddelde werktijd heeft vastgesteld. Voor bepaalde onderdelen heb je zelf een keuze in de volgorde van de werkzaamheden. Je moet er rekening mee houden dat het rooster gedurende het jaar enigszins kan wijzigen. De lesdag op het Vathorst College start doorgaans om 8.15 uur en eindigt uiterlijk om 16.45 uur, zorg er voor dat je tussen deze tijden beschikbaar bent voor ander schoolactiviteiten dan die je volgt volgens je rooster.

Het Vathorst College heeft het schooljaar opgedeeld in vier periodes van negen of tien weken. Elke periode wordt met een deelprestatie afgesloten. Daarna krijg je, voor bepaalde onderdelen, een week de gelegenheid om je resultaat te verbeteren. Een periode wordt in de onderbouw thematisch ingevuld en in de bovenbouw meer vakgericht. Werken aan manieren om het onderwijs in zowel de onder- als de bovenbouw nog contextrijker te maken.
De laatste week van een periode is een week waarvoor een verkort rooster geldt, dit noemen wij de Vathorst week. In deze week is er ruimte voor een studiedag, examenreizen, excursies, studievaardigheden of andere activiteiten die georganiseerd kunnen worden door de leerhuisteams. 
Het schooljaar wordt afgesloten met een BuitenSchoolsLeren week. Het programma hiervoor wordt eveneens gemaakt door de leerhuisteams.

Schooltijden

blokLesuurTijd
Blok 18.15 - 09.00 uur
Blok 2
09.00 - 10.30 uur

Pauze10.30 - 10.45 uur
Blok 3
10.45 - 12.15 uur

Pauze12.15 - 12.40 uur
Blok 4
12.40 - 14.10 uur
Pauze14.10 - 14.30 uur
Blok 514.30 - 16.00 uur
Blok 6 16.00 - 16.45 uur

Schoolvakanties en feestdagen 2022-2023

VakantieVanTot en met
MeivakantieZaterdag 22 april 2023-  Zondag 7 mei 2023
HemelvaartDonderdag 18 mei 2023-  Zondag 21 mei 2023
PinksterenMaandag 29 mei 2023-  Maandag 29 mei 2023

ZomervakantieZaterdag 8 juli 2023-  Dinsdag 22 augustus 2023

Herfstvakantie

Zaterdag 15 oktober 2023-  Zondag 22 oktober 2023
Kerstvakantie

Zaterdag 23 december 2023

-  Zondag 7 januari 2024
VoorjaarsvakantieZaterdag 17 februari 2024-  Zondag 25 februari 2024
Goede VrijdagVrijdag 29 maart 2024-  Geen vrije dag
PasenMaandag 1 april 2024-  Maandag 1 april 2024
MeivakantieZaterdag 20 april 2024-  Zondag 5 mei 2024
HemelvaartDonderdag 8 mei 2024-  Zondag 12 mei 2024
PinksterenMaandag 20 mei 2024-  Maandag 20 mei 2024
ZomervakantieZaterdag 13 juli 2024-  Dinsdag 27 augustus 2024 

Studiedagen schooljaar 2022-2023

Dinsdag 21 augustus, dinsdag  11 september, dinsdag 12 februari 2024, dinsdag 3 juni 2024

Jaaragenda

In de kolom hiernaast wordt per dag aangegeven welke agenda afspraken van belang zijn voor ouders. 

Via de onderstaande button ziet u de gehele jaaragenda.

Laden...
 

Contact 

Naast de informatie in deze schoolwiki vind je ook informatie op onze website www.vathorstcollege.nl.  

ALGEMENE SCHOOLGEGEVENS

Het Vathorst College is een openbare school voor vmbo-t, havo en vwo en is een onderdeel van het Vallei College (BRIN 20EI, vestiging 03) in Amersfoort. De school hoort samen met de andere scholen voor openbaar voortgezet en speciaal onderwijs in Amersfoort bij de Onderwijsgroep Amersfoort, stichting voor openbaar en voortgezet onderwijs te Amersfoort e.o.

Bestuursbureau stichting onderwijsgroep Amersfoort

De Brand 20
3823 LJ Amersfoort
Telefoon: (033) 470 10 08

E: info@onderwijsgroepamersfoort.nl
W: www.onderwijsgroepamersfoort.nl

Voorzitter van het College van Bestuur:
Stella Efdé

ADRES VATHORST COLLEGE

Lovink 6
3825 MP Amersfoort
(033) 496 82 40

info@vathorstcollege.nl

W: www.vathorstcollege.nl

Rector: Annette van Valkengoed

Contactgegevens inspectie: info@owinsp.nl 0800 - 8051

ONDERWIJSINSPECTIE UTRECHT

Het Vathorst College staat, zoals elke school, onder toezicht van de Inspectie van het Onderwijs. Algemene informatie over de inspectie is te vinden op www.onderwijsinspectie.nl. De inspectie verzoekt jou, jouw ouders en andere onderwijs consumenten om gebruik te maken van het e-mailadres info@owinsp.nl.

Voor vragen is er het gratis nummer 0800-8051.

Financien

Leermiddelen

Het Vathorst College gebruikt voor onder- en bovenbouw veel zelf ontwikkeld digitaal lesmateriaal. De investeringen daarvoor worden betaald uit de schoolboeken vergoeding van de overheid.

Daarnaast koopt de school aanvullend lesmateriaal centraal in en stelt dat gratis beschikbaar. Via de firma Iddink worden licenties en eventuele (werk)boeken geleverd. Deze moet je jaarlijks via je account bij Iddink bestellen. Je gaat zorgvuldig met de boeken in bruikleen om. Er wordt een borg in rekening gebracht. Daarvan worden ook eventuele beschadigingen aan je boeken bekostigd. Conform art. 6e WVO heeft de borgsom een vrijwillig karakter.

Aanvullende schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage

Na de zomervakantie ontvangen ouders een factuur voor de vrijwillige ouderbijdrage/ aanvullende schoolkosten. Daar is een gedetailleerde begroting aan toegevoegd.
De ouderbijdragen zijn vrijwillig en worden niet verplicht. Daardoor wordt gewaarborgd dat elke leerling die wil deelnemen aan activiteiten, dat ook kan doen. De school ontvangt echter geen bekostiging van de overheid voor extra activiteiten. We zijn dus volledig afhankelijk van de bijdragen van ouders om al deze activiteiten uit te kunnen voeren.
Te denken valt aan specifieke excursies, extra (buitenschoolse) activiteiten en reizen. De medezeggenschapsraad van het Vathorst College heeft de ouderbijdrage geaccordeerd. Indien nodig kunnen ouders contact opnemen met de administratie voor het treffen van een betalingsregeling. Het niet kunnen voldoen leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.


Leerjaarkosten
Leerjaar 1*

€ 194,50

Leerjaar 2*

€ 282,50

Leerjaar 3 hv*

€ 198,00

3 vmbo-t*

€ 170,50

4 vmbo-t*

€ 553,00

4 havo*

€ 157,00

4 atheneum*

€ 145,00

5 havo*

€ 538,00

5 atheneum*

€ 144,50

6 atheneum*

€ 538,50

* inclusief (buitenland) excursies


Eigen laptop

Als leerling van het Vathorst College werk je op je eigen laptop. Het staat je ouders vrij om daar hun eigen keuze in te maken. Wij adviseren een laptop aan te schaffen waar een goede regeling voor een snelle reparatie of vervanging bij zit. Kijk hier waaraan je laptop moet voldoen.
Er zijn meerdere mogelijkheden om ervoor te zorgen dat uw zoon/dochter een laptop ter beschikking heeft.  U schaft zelf aan laptop aan, u zoekt een mogelijkheid om een laptop te huren of u doet een verzoek bij bijvoorbeeld Stichting Leergeld voor een tegemoetkoming in de kosten van aanschaf.  Als u ondanks deze mogelijkheden geen eigen laptop voor uw kind kunt of wilt regelen, dan gaat de school samen met u op zoek naar een oplossing. Als dat nodig is stelt de school een laptop voor uw zoon/dochter ter beschikking.

Als de laptop van uw zoon/dochter ter reparatie terug moet naar de winkel, bestaat de mogelijkheid om via school tijdelijk een laptop te gebruiken. Onze ICT support zal met uw zoon/dochter afspraken maken over het gebruik en de leentermijn.

Tegemoetkoming ouders

In bijzondere gevallen en als je jonger bent dan achttien jaar, kunnen je ouders een tegemoetkoming bij de IB-Groep aanvragen. Die is bedoeld om je opleidingskosten te betalen en kan alleen aangevraagd worden als je een voltijdopleiding volgt in het voortgezet onderwijs of in een andere vorm van vervolgonderwijs. Meer informatie over het kindgebonden budget van de Belastingdienst staat op www.toeslagen.nl
In Amersfoort is het ook mogelijk om via Stichting Leergeld een tegemoetkoming aan te vragen voor de schoolkosten. Stichting Leergeld wil voorkomen dat kinderen door een moeilijke financiële situatie thuis in een sociaal isolement komen. Voor meer informatie: www.leergeldamersfoort.nl.

Schade en wettelijke aansprakelijkheid

Het Vathorst College is niet aansprakelijk voor diefstal, zoek raken of beschadiging van jouw eigendommen. Je ouders zijn aansprakelijk voor de schade die jij als leerling toebrengt aan medeleerlingen, schoolgebouw, inventaris of apparatuur. Meestal valt deze schade onder de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. We raden je aan kostbaarheden thuis te laten. Je kan op school een kluisje huren.