Algemeen

Visie en uitgangspunten

Het Vathorst College onderschrijft de uitgangspunten van het Openbaar Onderwijs:

 • Vrijheid
 • Gelijkwaardigheid
 • Sociale rechtvaardigheid
 • Gemeenschapszin

In de praktijk betekent dit dat je welkom bent, dat je elkaar respectvol behandelt en dat je actief deelneemt aan het schoolleven. Het Vathorst College staat midden in de veelvormige samenleving van vandaag en stimuleert daarom van harte de integratie van alle burgers en hun democratisch burgerschap. Bij ons leer je van elkaar doordat je op basis van gelijkwaardigheid kennis maakt met elkaars culturele, levensbeschouwelijke en economische achtergrond. Niet om elkaar te overtuigen van je eigen gelijk maar om kritisch naar jezelf en je medeleerlingen te leren kijken.

Document Aanmeldingsformulier 2020 - 2021

Aanmeldingsprocedure

Als je tenminste een vmbo-tl-advies hebt, kan je je op het Vathorst College aanmelden. Het advies van de basisschool is bindend en moet minimaal een vmbo-t-advies zijn. Wij gaan er vanuit dat je interesse hebt voor kunst en cultuur en affiniteit met onze manier van leren. Eenmaal geplaatst kom je terecht in groepen met het dakpanmodel: vmbo-t/havo of havo/vwo waarbij het erom gaat dat je talenten zo goed mogelijk tot hun recht komen.

1) Voor het cursusjaar 2020-2021 kunnen maximaal 6 klassen eerstejaars leerlingen worden toegelaten;
2) In het geval van overaanmelding vindt inschrijving plaats d.m.v. loting.

Hierbij hebben leerlingen die een broer of zus op onze school hebben zitten1, of waarvan één of beide ouders werkzaam zijn op het Vathorst College2 voorrang. Zij ontvangen na de voorlichtingsactiviteiten (open avonden), maar voor de aanmelddatum bericht over de procedure. Daarnaast dient aan de algemene voorwaarden voor toelating te worden voldaan.

Aanmelding

Uiterlijk 13 maart 2020 moet het onderwijskundig rapport en het inschrijfformulier zijn ontvangen door het Vathorst College. Dit verloopt zoals te doen gebruikelijk via de basisschool. De volgorde waarin het inschrijfformulier en het onderwijskundig rapport worden ontvangen speelt geen rol bij de toewijzing van plaatsen.

Werkwijze

Het Vathorst College zal vanaf 13 maart 2020 bij de plaatsing alleen werken met de lijst van aangemelde leerlingen. Als er minder aanmeldingen zijn dan er geplaatst kan worden in zes brugklassen, worden alle leerlingen die voldoen aan de algemene voorwaarden voor toelating ingeschreven op het Vathorst College. Indien er meer aanmeldingen zijn dan er geplaatst kan worden in zes brugklassen, zal op vrijdag 20 maart 2020 door notariskantoor De Vries Vellenga Leenknegt notarissen te Amersfoort d.m.v. loting bepaald worden welke leerlingen worden ingeschreven op het Vathorst College.

Vanuit de Onderwijsgroep Amersfoort (de scholengroep waar het Vathorst College deel van uitmaakt) wordt er een plaatsingsgarantie geboden. Dat houdt in dat uw zoon/dochter altijd geplaatst kan worden op één van de andere scholen uit de Onderwijsgroep, mocht hij/zij worden uitgeloot bij het Vathorst College.

Tijdpad, inschrijving en bericht

 1. Voor de loting wordt van alle aangemelde leerlingen vastgesteld of ze op basis van het basisschooladvies toelaatbaar zijn tot het Vathorst College.
 2. Als op 13 maart 2020 het aantal toelaatbare aanmeldingen hoger is dan het aantal beschikbare plaatsen worden toelaatbare leerlingen tot een maximum van 6 brugklassen geplaatst d.m.v. loting. Deze loting wordt op vrijdag 20 maart verricht door notariskantoor De Vries Vellenga Leenknegt notarissen te Amersfoort.
 3. Bij de loting is er een onderverdeling in het aantal beschikbare plaatsen voor twee vmbo-t/havo-brugklassen en vier havo/vwo-brugklassen.
 4. Alle aangemelde leerlingen ontvangen uiterlijk donderdag 19 maart bericht of er moet worden geloot.
 5. Mocht het Vathorst College moeten loten, dan ontvangen de ouders maandag 23 maart de uitslag van de loting. Ouders van uitgelote leerlingen ontvangen de namen van de scholen die nog ruimte hebben voor instroom en zij krijgen tot 26 maart de tijd om een nieuwe aanmelding te doen.
 6. Van de leerlingen die zijn ingeloot wordt vastgesteld of de leerling een ondersteuningsbehoefte heeft:
  1. Zo ja, dan geldt zorgplicht. Het Vathorst College stelt vast wat de ondersteuningsbehoefte is en of er een passende ondersteuning kan worden geboden. Als er geen passend aanbod is binnen de eigen school, wordt in overleg met leerling, ouders en basisschool gezocht naar de best passende oplossing.
  2. Zo nee, dan wordt de betreffende leerling ingeschreven.
 7. Alle ingeschreven leerlingen ontvangen op 10 juni de bevestiging van inschrijving. In dezelfde brief staat ook de uitnodiging voor de beleefochtend op woensdag 8 juli 2020. (NB. Deze data zijn afgesproken, geldend voor alle scholen in de regio Amersfoort).

1 “Op onze school” betekent dat biologische broertjes of zusjes, of stiefbroers of –zussen, die bij de gemeentelijke basisadministratie op hetzelfde adres zijn ingeschreven, uiterlijk 1 oktober 2019 stonden ingeschreven op het Vathorst College.

2 Hiervoor geldt dat de werknemer op 1 augustus 2019 een vast dienstverband heeft op het Vathorst College.

De richtlijnen voor toelating zijn Amersfoortbreed afgesproken en vastgelegd op de website www.vanbasisnaarbrug.nl en worden door ons gehanteerd:

 • tenminste een vmbo-t-advies van de basisschool

Dit advies moet opgesteld en onderbouwd zijn volgens de door de Bavo Eemland opgestelde richtlijnen.

Opbouw van de school

Het Vathorst College is een school voor vmbo-t, havo en atheneum. Het vmbo-t telt vier leerjaren, de havo vijf en het atheneum zes. Leerjaar 1 en 2 vormen de onderbouw. Op het vmbo-t start het examenprogramma in leerjaar 3. In het derde leerjaar zitten havo en vwo-leerlingen nog bij elkaar in de klas. Daarna start de Tweede Fase en zitten de leerlingen in aparte havo- en atheneumgroepen.

Lessen, roosters en jaarplanning

Het Vathorst College werkt met een blokkenrooster waarbij de vakdocent gekoppeld is aan een leerlingengroep in een bepaalde ruimte: leerhuis, sporthal, kunstlokalen of sciencehuis. Wij kennen zo veel mogelijk een aaneengesloten schooldag. Een dag is opgedeeld in vier blokken van elk negentig minuten. Daaraan voorafgaand is er in de onderbouw vaak een mentortijd van dertig minuten ingeroosterd.

In onderbouw worden Vathorst-uren aangeboden. In zo’n uur ga jij als leerling zelfstandig aan de slag onder begeleiding van een docent of medewerker. Door de dagelijkse vaste indeling van een half uur mentoraat en vier blokken van negentig minuten wen je eenvoudig aan onze gestructureerde manier van leren. We proberen zoveel mogelijk lessen door te laten gaan. Mocht er onverhoopt toch een les uitvallen, dan bieden onze digitale leeromgeving en de fysieke leer- en werkomgeving in de school de mogelijkheid tot zelfstandig werken. Dit verwachten we ook van onze leerlingen in het kader van verantwoordelijkheid en eigenaarschap.

Je werkt op school aan allerlei prestaties waarvoor je docent een gemiddelde werktijd heeft vastgesteld. Voor bepaalde onderdelen heb je zelf een keuze in de volgorde van de werkzaamheden. Je moet er rekening mee houden dat het rooster gedurende het jaar enigszins kan wijzigen. De lesdag op het Vathorst College start doorgaans om 8.15 uur en eindigt uiterlijk om 16.45 uur, zorg er voor dat je tussen deze tijden beschikbaar bent voor ander schoolactiviteiten dan die je volgt volgens je rooster.

Het Vathorst College heeft het jaar opgedeeld in periodes van zes weken. Elke periode wordt met een deelprestatie, een eindpresentatie of een toets afgesloten. Daarna krijg je, voor bepaalde onderdelen, een week de gelegenheid om je resultaat te verbeteren. Een periode wordt in de onderbouw thematisch ingevuld en in de bovenbouw meer vakgericht.

Schooltijden

blokLesuurTijd
Blok 0
Les 18.15 - 09.00 uur
8.30 - 09.00 uur (mentoruur)
Blok I Les 209.00 - 09.45 uur

Les 309.45 - 10.30 uur
Pauze10.30 - 10.45 uur
Blok IILes 410.45 - 11.30 uur

Les 511.30 - 12.15 uur
Pauze12.15 - 12.40 uur
Blok III Les 612.40 - 13.25 uur
Les 713.25 - 14.10 uur
Pauze14.10 - 14.30 uur
Blok IV Les 814.30 - 15.15 uur
Blok V Les 915.15 - 16.00 uur
Les 1016.00 - 16.45 uur

Schoolvakantie 2020-2021

VakantieVan
tot en met
HerfstvakantieZaterdag 17 oktober 2020Zondag 25 oktober 2020
KerstvakantieZaterdag 19 december 2020Zondag 3 januari 2021
VoorjaarsvakantieZaterdag 20 februari  2021- Zondag 28 februari 2021
PasenZondag 4 april 2021-Maandag 5 april 2021
MeivakantieZaterdag 24 april 2021-Zondag 9 mei 2021
HemelvaartDonderdag 13 mei 2021- Zondag 16 mei 2021
 PinksterenZaterdagdag 22 mei 2021-Maandag 24 mei 2021
Zomervakantie Zaterdag 17 juli 2021- Zondag 29 augustus 2021

Schoolvakantie 2021-2022

VakantieVan
tot en met
HerfstvakantieZaterdag 16 oktober 2021Zondag 24 oktober 2021
KerstvakantieZaterdag 25 december 2021Zondag 9 januari 2022
VoorjaarsvakantieZaterdag 26 februari 2022- Zondag 6 maart 2022
ZomervakantieZaterdag 9 juli 2022Zondag 21 augustus 2022

** Meivakantie 2022 moet nog vastgesteld worden

Jaaragenda

Jij en je ouder(s)/verzorger(s) kunnen de jaaragenda vinden op de website van het Vathorst College. Onder het kopje Informatie kun je de agenda bekijken. 

Laden...
 

Contact 

Zoals vermeld kun je veel algemene informatie vinden op onze website www.vathorstcollege.nl. De schoolgids en de website samen geven je een volledig overzicht van alles wat er gaande is op het Vathorst College. Via die site is voor jou de elektronische leeromgeving Moodle te bereiken.

ALGEMENE SCHOOLGEGEVENS

Het Vathorst College is een openbare school voor vmbo-t, havo en vwo en is een onderdeel van het Vallei College (BRIN 20EI) in Amersfoort. De school hoort samen met de andere scholen voor openbaar voortgezet en speciaal onderwijs in Amersfoort bij de Onderwijsgroep Amersfoort, stichting voor openbaar en voortgezet onderwijs te Amersfoort e.o.

Bestuursbureau stichting onderwijsgroep Amersfoort

De Brand 20
3823 LJ Amersfoort
Telefoon: (033) 470 10 08

E: info@onderwijsgroepamersfoort.nl
W: www.onderwijsgroepamersfoort.nl

Voorzitter van het College van Bestuur:
drs. K. de Boer

ADRES VATHORST COLLEGE

Lovink 6
3825 MP Amersfoort
(033) 496 82 40

info@vathorstcollege.nl
www.vathorstcollege.nl

Rector:
Jasmijn Hamakers-Kester

Contactgegevens inspectie: info@owinsp.nl 0800 - 8051

ONDERWIJSINSPECTIE UTRECHT

Het Vathorst College staat, zoals elke school, onder toezicht van de Inspectie van het Onderwijs. Algemene informatie over de inspectie is te vinden op www.onderwijsinspectie.nl. De inspectie verzoekt jou, jouw ouders en andere onderwijs consumenten om gebruik te maken van het e-mailadres info@owinsp.nl.

Voor vragen is er het gratis nummer 0800-8051.

Financien

Leermiddelen

Het Vathorst College gebruikt voor onder- en bovenbouw veel zelf ontwikkeld digitaal lesmateriaal. De investeringen daarvoor worden betaald uit de schoolboeken vergoeding van de overheid.

Daarnaast koopt de school aanvullend lesmateriaal centraal in en stelt dat gratis beschikbaar. De firma Iddink levert onze boeken. Je gaat daar vanzelfsprekend zorgvuldig mee om. Er wordt een borg in rekening gebracht. Daarvan worden ook eventuele beschadigingen aan je boeken bekostigd. Conform art. 6e WVO heeft de borgsom een vrijwillig karakter.

Aanvullende schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage

Na de zomervakantie ontvangen je ouders een rekening voor de aanvullende schoolkosten en voor de vrijwillige ouderbijdrage. Daar is een gedetailleerde begroting aan toegevoegd. Het bedrag wordt besteed aan allerlei zaken waarvoor de overheid geen financiële middelen beschikbaar stelt. Te denken valt aan bepaalde excursies, huur van een kluisje en activiteiten in de BuitenSchoolsLeren-weken. De medezeggenschapsraad van het Vathorst College heeft de ouderbijdrage geaccordeerd. Indien nodig kunnen je ouders contact opnemen met de administratie voor het treffen van een betalingsregeling. 

Voor tegemoetkoming in de schoolkosten is informatie te verkrijgen bij de IB-Groep Infolijn: 050-5997755 of via www.ib-groep.nl

Leerjaarkosten
Leerjaar 1*

€ 153,50

Leerjaar 2*

€ 204,50

Leerjaar 3 hv*

€ 139,00

3 vmbo-t*

€ 124,50

4 vmbo-t*

€ 473,00

4 havo*

€ 136,00

4 atheneum*

€ 106,00

5 havo*

€ 439,50

5 atheneum*

€ 111,00

6 atheneum*

€ 513,00

* inclusief (buitenland) excursies

dit zijn de bedragen voor schooljaar 2019-2020. De bedragen voor het schooljaar 2020-2021 zijn nog niet bekend. Zeker is dat de bedragen voor schooljaar 2020-2021 niet veel hoger uit zullen vallen.

Eigen laptop

Als leerling van het Vathorst College werk je op je eigen laptop. Het staat je ouders vrij om daar hun eigen keuze in te maken. Wij adviseren een laptop aan te schaffen waar een goede regeling voor een snelle reparatie of vervanging bij zit. Op de website staat waar je laptop aan moet voldoen. Toelating tot het Vathorst College is niet afhankelijk van het hebben van een laptop. Indien de leerling niet in het bezit is van een laptop kan er op school gebruik gemaakt worden van een leenlaptop.

Tegemoetkoming ouders

In bijzondere gevallen en als je jonger bent dan achttien jaar, kunnen je ouders een tegemoetkoming bij de IB-Groep aanvragen. Die is bedoeld om je opleidingskosten te betalen en kan alleen aangevraagd worden als je een voltijdopleiding volgt in het voortgezet onderwijs of in een andere vorm van vervolgonderwijs. Meer informatie over het kindgebonden budget van de Belastingdienst staat op www.toeslagen.nl
In Amersfoort is het ook mogelijk om via Stichting Leergeld een tegemoetkoming aan te vragen. Stichting Leergeld wil voorkomen dat kinderen door een moeilijke financiële situatie thuis in een sociaal isolement komen. Voor meer informatie: www.leergeldamersfoort.nl.

Schade en wettelijke aansprakelijkheid

Het Vathorst College is niet aansprakelijk voor diefstal, zoekraken of beschadiging van jouw eigendommen. Je ouders zijn aansprakelijk voor de schade die jij als leerling toebrengt aan medeleerlingen, schoolgebouw, inventaris of apparatuur. Meestal valt deze schade onder de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. We raden je aan kostbaarheden thuis te laten. Je kan op school een kluisje huren.