Algemeen

Visie en uitgangspunten

Het Vathorst College onderschrijft de uitgangspunten van het Openbaar Onderwijs:

  • Vrijheid
  • Gelijkwaardigheid
  • Sociale rechtvaardigheid
  • Gemeenschapszin

In de praktijk betekent dit dat je welkom bent, dat je elkaar respectvol behandelt en dat je actief deelneemt aan het schoolleven. Het Vathorst College staat midden in de veelvormige samenleving van vandaag en stimuleert daarom van harte de integratie van alle burgers en hun democratisch burgerschap. Bij ons leer je van elkaar doordat je op basis van gelijkwaardigheid kennis maakt met elkaars culturele, levensbeschouwelijke en economische achtergrond. Niet om elkaar te overtuigen van je eigen gelijk maar om kritisch naar jezelf en je medeleerlingen te leren kijken.

Document Procedure Aanmelding En Inschrijving Vathorst College Leerjaar 1 

Aanmeldingsprocedure JAAR 1

Als je tenminste een vmbo-tl-advies hebt, kan je je op het Vathorst College aanmelden. Het advies van de basisschool is bindend en moet minimaal een vmbo-t-advies zijn. Wij gaan er vanuit dat je interesse hebt voor kunst en cultuur en affiniteit met onze manier van leren. Eenmaal geplaatst kom je terecht in groepen met het dakpanmodel: vmbo-t/havo of havo/vwo waarbij het erom gaat dat je talenten zo goed mogelijk tot hun recht komen.

Er is niet altijd plaats voor alle aangemelde leerlingen, de afgelopen schooljaren hebben wij daarom met een loting gewerkt. In december informeren wij basisscholen over het plaatsingsbeleid voor het nieuwe schooljaar. Actuele informatie over het aanmelden voor het eerste schooljaar staat vanaf  medio december op onze website.

AANMELDINGSPROCEDURE OVERIGE JAREN

Als je wilt overstappen van je huidige school naar het Vathorst College vragen wij je contact op te nemen met één van de conrectoren. Allereerst meld je je verzoek per mail aan instroom@vathorstcollege.nl. Je ontvangt vervolgens een document waarin je jouw gegevens en instroomverzoek vermeld. Hiermee plaats je jezelf op de wachtlijst. Daarna kun je een uitnodiging tegemoet zien voor een gesprek met een van de conrectoren en bespreken wij wat de mogelijkheden zijn voor jou op het Vathorst College. Daarna maken wij dan een afspraak om een dagje mee te lopen op onze school. Op deze manier kunnen jij en wij elkaar alvast een beetje leren kennen.
Of wij je definitief kunnen plaatsen hangt van een aantal factoren af, daarom zullen wij je pas tegen het einde van het schooljaar (eind juni/begin juli) informeren.
Wil je na het behalen van je Vmbo-t diploma overstappen naar onze 4 Havo, dan hanteren wij de volgende regels:
- het totaal aantal punten voor de zes relevante examenvakken dient tenminste 41 te zijn
- het te kiezen profiel dient aan te sluiten bij de gekozen vakken op het vmbo-t
- het Vathorst College behoudt zich, in bijzondere gevallen, het recht af te wijken van deze regels
- aanmelden geschiedt uiterlijk 1 april
- advies van de vorige school wordt meegenomen
- een gesprek met de conrector van het Vathorst College zal altijd plaatsvinden
- er is geen doubleerverbod in 4 havo voor instromers uit 4 vmbo-t
Contact over het aanmelden verloopt centraal via Martine van Gerven, gebruik hiervoor het volgende emailadres: instroom@vathorstcollege.nl.

De richtlijnen voor toelating zijn Amersfoortbreed afgesproken en vastgelegd op de website www.en worden door ons gehanteerd:  tenminste een vmbo-t-advies van de basisschool

Dit advies moet opgesteld en onderbouwd zijn volgens de door de Bavo Eemland opgestelde richtlijnen.

Opbouw van de school

Het Vathorst College is een school voor vmbo-t, havo en atheneum. Het vmbo-t telt vier leerjaren, de havo vijf en het atheneum zes. Leerjaar 1 en 2 vormen de onderbouw. Op het vmbo-t start het examenprogramma in leerjaar 3. Leerlingen uit 3 en 4 vmbo-t zitten met elkaar in een leerhuis. In het derde leerjaar zitten havo en vwo-leerlingen nog bij elkaar in de klas. Daarna start de Tweede Fase en worden de de leerlingen ingedeeld op basis van hun profiel. Dat betekent dat er geen onderscheid is tussen studiejaren, alle havo en vwo leerlingen met bijvoorbeeld een EM profiel, zitten bij elkaar in het leerhuis.

Lessen, roosters en jaarplanning

Het Vathorst College werkt met een blokkenrooster waarbij de vakdocent gekoppeld is aan een leerlingengroep in een bepaalde ruimte: leerhuis, sporthal, kunstlokalen of sciencehuis. Wij kennen zo veel mogelijk een aaneengesloten schooldag. Een dag is opgedeeld in vier blokken van elk negentig minuten. Daaraan voorafgaand is er in de onderbouw vaak een mentortijd van dertig minuten ingeroosterd.

In onderbouw worden Vathorst-uren aangeboden. In zo’n uur ga jij als leerling zelfstandig aan de slag onder begeleiding van een docent of medewerker. Door de dagelijkse vaste indeling van een half uur mentoraat en vier blokken van negentig minuten wen je eenvoudig aan onze gestructureerde manier van leren. We proberen zoveel mogelijk lessen door te laten gaan. Mocht er onverhoopt toch een les uitvallen, dan bieden onze digitale leeromgeving en de fysieke leer- en werkomgeving in de school de mogelijkheid tot zelfstandig werken. Dit verwachten we ook van onze leerlingen in het kader van verantwoordelijkheid en eigenaarschap.

Je werkt op school aan allerlei prestaties waarvoor je docent een gemiddelde werktijd heeft vastgesteld. Voor bepaalde onderdelen heb je zelf een keuze in de volgorde van de werkzaamheden. Je moet er rekening mee houden dat het rooster gedurende het jaar enigszins kan wijzigen. De lesdag op het Vathorst College start doorgaans om 8.15 uur en eindigt uiterlijk om 16.00 uur, zorg er voor dat je tussen deze tijden beschikbaar bent voor ander schoolactiviteiten dan die je volgt volgens je rooster.

Het Vathorst College heeft het jaar opgedeeld in periodes van zes weken. Elke periode wordt met een deelprestatie, een eindpresentatie of een toets afgesloten. Daarna krijg je, voor bepaalde onderdelen, een week de gelegenheid om je resultaat te verbeteren. Een periode wordt in de onderbouw thematisch ingevuld en in de bovenbouw meer vakgericht.

Schooltijden

blokLesuurTijd
Blok 1
8.15 - 09.00 uur
Blok 2
09.45 - 10.30 uur

Pauze10.30 - 10.45 uur
Blok 3
10.45 - 12.15 uur

Pauze12.15 - 12.40 uur
Blok 4
12.40 - 14.10 uur
Pauze14.10 - 14.30 uur
Blok 5 14.30 - 16.00 uur

SchoolvakantieS en feestdagen 2022-2023

VakantieVantot en met
PasenZaterdag 16 april 2022Maandag 18 april 2022
MeivakantieZaterdag 23 april 2022Zondag 8 mei 2022
HemelvaartDonderdag 26 mei 2022-Zondag 29 mei 2022
PinksterenZaterdag 4 juni 2022-Maandag 6 juni 2022
ZomervakantieZaterdag 9 juli 2022-Maandag 22 augustus 2022
Onder voorbehoud:Schooljaar 2022 - 2023 
HerfstvakantieZaterdag 22 oktober 2022-Zondag 30 oktboer 2022
KerstvakantieZaterdag 24 december 2022-Zondag 8 januari 2023
VoorjaarsvakantieZaterdag 25 februari 2023Zondag 5 maart 2023
Goede VrijdagVrijdag 7 april 2023-Geen vrije dag!
PasenZondag 9 april 2023-Maandag 10 april 2023
Meivakantienog niet bekend
HemelvaartDonderdag 18 mei 2023Zondag 23 mei 2023
PinksterenZondag 28 mei 2023- Maandag 29 mei 2023
ZomervakantieZaterdag 8 juli 2023- Maandag 21 augustus 2023

Jaaragenda

In de kolom hiernaast wordt per dag aangegeven welke agenda afspraken van belang zijn voor ouders. 

Via de onderstaande button ziet u de gehele jaaragenda.

Laden...
 

Contact 

Naast de informatie in deze schoolwiki vind je ook informatie op onze website www.vathorstcollege.nl.  Via die site is voor de leerling de elektronische leeromgeving Moodle te bereiken.

ALGEMENE SCHOOLGEGEVENS

Het Vathorst College is een openbare school voor vmbo-t, havo en vwo en is een onderdeel van het Vallei College (BRIN 20EI) in Amersfoort. De school hoort samen met de andere scholen voor openbaar voortgezet en speciaal onderwijs in Amersfoort bij de Onderwijsgroep Amersfoort, stichting voor openbaar en voortgezet onderwijs te Amersfoort e.o.

Bestuursbureau stichting onderwijsgroep Amersfoort

De Brand 20
3823 LJ Amersfoort
Telefoon: (033) 470 10 08

E: info@onderwijsgroepamersfoort.nl
W: www.onderwijsgroepamersfoort.nl

Voorzitter van het College van Bestuur:
drs. K. de Boer

ADRES VATHORST COLLEGE

Lovink 6
3825 MP Amersfoort
(033) 496 82 40

info@vathorstcollege.nl

W: www.vathorstcollege.nl

Rector: Annette van Valkengoed

Contactgegevens inspectie: info@owinsp.nl 0800 - 8051

ONDERWIJSINSPECTIE UTRECHT

Het Vathorst College staat, zoals elke school, onder toezicht van de Inspectie van het Onderwijs. Algemene informatie over de inspectie is te vinden op www.onderwijsinspectie.nl. De inspectie verzoekt jou, jouw ouders en andere onderwijs consumenten om gebruik te maken van het e-mailadres info@owinsp.nl.

Voor vragen is er het gratis nummer 0800-8051.

Financien

Leermiddelen

Het Vathorst College gebruikt voor onder- en bovenbouw veel zelf ontwikkeld digitaal lesmateriaal. De investeringen daarvoor worden betaald uit de schoolboeken vergoeding van de overheid.

Daarnaast koopt de school aanvullend lesmateriaal centraal in en stelt dat gratis beschikbaar. Via de firma Iddink worden licenties en eventuele (werk)boeken geleverd. Deze moet je jaarlijks via je account bij Iddink bestellen. Je gaat zorgvuldig met de boeken in bruikleen om. Er wordt een borg in rekening gebracht. Daarvan worden ook eventuele beschadigingen aan je boeken bekostigd. Conform art. 6e WVO heeft de borgsom een vrijwillig karakter.

Aanvullende schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage

Na de zomervakantie ontvangen ouders een factuur voor de vrijwillige ouderbijdrage/ aanvullende schoolkosten. Daar is een gedetailleerde begroting aan toegevoegd.
De ouderbijdragen zijn vrijwillig en worden niet verplicht. Daardoor wordt gewaarborgd dat elke leerling die wil deelnemen aan activiteiten, dat ook kan doen. De school ontvangt echter geen bekostiging van de overheid voor extra activiteiten. We zijn dus volledig afhankelijk van de bijdragen van ouders om al deze activiteiten uit te kunnen voeren.
Te denken valt aan specifieke excursies, extra (buitenschoolse) activiteiten en reizen. De medezeggenschapsraad van het Vathorst College heeft de ouderbijdrage geaccordeerd. Indien nodig kunnen ouders contact opnemen met de administratie voor het treffen van een betalingsregeling. 


Leerjaarkosten
Leerjaar 1*

€ 151,50

Leerjaar 2*

€ 207,50

Leerjaar 3 hv*

€ 180,00

3 vmbo-t*

€ 127,50

4 vmbo-t*

€ 473,50

4 havo*

€ 119,00

4 atheneum*

€ 109,50

5 havo*

€ 443,00

5 atheneum*

€ 116,50

6 atheneum*

€ 513,50

* inclusief (buitenland) excursies

Wanneer de RIVM richtlijnen in verband met Covid-19 leiden tot extra kosten voor excursies, zal bekeken worden of deze kosten aan ouders moeten worden doorberekend. Gaan excursies niet door, dan vindt een creditering op de betaalde kosten plaats.

Eigen laptop

Als leerling van het Vathorst College werk je op je eigen laptop. Het staat je ouders vrij om daar hun eigen keuze in te maken. Wij adviseren een laptop aan te schaffen waar een goede regeling voor een snelle reparatie of vervanging bij zit. Kijk hier waaraan je laptop moet voldoen.
Er zijn meerdere mogelijkheden om ervoor te zorgen dat uw zoon/dochter een laptop ter beschikking heeft.  U schaft zelf aan laptop aan, u zoekt een mogelijkheid om een laptop te huren of u doet een verzoek bij bijvoorbeeld Stichting Leergeld voor een tegemoetkoming in de kosten van aanschaf.  

Als de laptop van uw zoon/dochter ter reparatie terug moet naar de winkel, bestaat de mogelijkheid om via school tijdelijk een laptop te gebruiken. Onze ICT support zal met uw zoon/dochter afspraken maken over het gebruik en de leentermijn.

Tegemoetkoming ouders

In bijzondere gevallen en als je jonger bent dan achttien jaar, kunnen je ouders een tegemoetkoming bij de IB-Groep aanvragen. Die is bedoeld om je opleidingskosten te betalen en kan alleen aangevraagd worden als je een voltijdopleiding volgt in het voortgezet onderwijs of in een andere vorm van vervolgonderwijs. Meer informatie over het kindgebonden budget van de Belastingdienst staat op www.toeslagen.nl
In Amersfoort is het ook mogelijk om via Stichting Leergeld een tegemoetkoming aan te vragen voor bijvoorbeeld de aanschaf van een laptop. Stichting Leergeld wil voorkomen dat kinderen door een moeilijke financiële situatie thuis in een sociaal isolement komen. Voor meer informatie: www.leergeldamersfoort.nl.

Schade en wettelijke aansprakelijkheid

Het Vathorst College is niet aansprakelijk voor diefstal, zoekraken of beschadiging van jouw eigendommen. Je ouders zijn aansprakelijk voor de schade die jij als leerling toebrengt aan medeleerlingen, schoolgebouw, inventaris of apparatuur. Meestal valt deze schade onder de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. We raden je aan kostbaarheden thuis te laten. Je kan op school een kluisje huren.