Leerlingenzorg en Veiligheid

Uitgangspunten ondersteuning

Het Vathorst College vindt het belangrijk dat je met plezier naar school gaat. We stimuleren je om zoveel mogelijk regie te nemen voor je eigen leerproces en leren je feedback te geven en ontvangen. We leren je om verantwoordelijkheid te nemen en te dragen. Een goed voorbeeld daarvan is het junior-mentoraat dat bestaat uit leerlingen van de bovenbouw die gekoppeld zijn aan een mentor van de onderbouw met zijn of haar mentorgroep. Ze ondersteunen de mentor in de begeleiding.

Wij gaan met je in gesprek als blijkt dat je extra ondersteuning of begeleiding nodig hebt. Wij rekenen erop dat veel problemen goed kunnen worden opgelost, waardoor je snel de draad weer op kan pakken. Soms overstijgt de ondersteuningsvraag de mogelijkheden van de school en kan externe hulp worden ingeschakeld. Monique Schouten is de ondersteuningscoördinator van het Vathorst College.

De stappen in de ondersteuningsstructuur

Mentoren en vakdocenten helpen je in persoonlijke gesprekken te laten reflecteren op je gedrag en situatie. Je mentor treedt op als coach, vraagbaak en hulpverlener. Soms moet er een vervolgtraject komen en kan jij aangeven hoe dat eruit moet zien. In de leerhuisteamvergaderingen brengt je mentor jou als leerling ter sprake. Hij evalueert die bespreking met jou en samen stellen jullie een actieplan op. Daarmee ga je vervolgens aan de slag. Als je wordt doorverwezen naar het Intern Ondersteuningsoverleg (IOO) bespreekt de mentor dat met jou. Daarna neemt hij de uitkomst met je door zodat jij weer verder kan. Je ouders worden natuurlijk ook nauw bij dit proces betrokken. 

Elke twee weken is er een IOO-bijeenkomst tussen het team van begeleiders (conrector en mentor) en de ondersteuningscoördinator. In het ondersteuningsplan staat precies beschreven hoe de ondersteuning binnen onze school geregeld is. 

Gang van zaken
Ondersteuningsplan 2023 2025

Dyslexie en dyscalculie

Als jij over een officiële dyslexie- of dyscalculieverklaring beschikt, kan je gebruik maken van hulpmiddelen. Er wordt hier, waar mogelijk, rekening mee gehouden, bijvoorbeeld door verlenging van de toetstijd, het aanpassen van toetsen en/of het toestaan van hulpmiddelen bij toetsing. Alle dyslectische leerlingen en leerlingen met dyscalculie krijgen een pas. Op school is een remedial teacher aanwezig die elke week spreekuur heeft voor korte vragen. Leerlingen die gebruik willen maken van speciale software, kunnen hiervoor advies inwinnen bij de mentor.

Protocollen en reglementen
Dyslexieprotocol
Protocollen en reglementen
Dyscalculiebeleid

Passend onderwijs

Het doel van Passend onderwijs is dat zoveel mogelijk leerlingen regulier onderwijs volgen. Zo word je het best voorbereid op een vervolgopleiding en doe je zo goed mogelijk mee in de samenleving.

Elke school binnen het Samenwerkingsverband (SWV) Eemland heeft hiervoor een SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) opgesteld, waarin de mogelijkheden van begeleiding voor een een leerling die ondersteuning nodig heeft nader omschreven staat. Het Vathorst College heeft ervoor gekozen om zich meer te gaan richten op de begeleiding van leerlingen met een lichamelijke handicap en de langdurig zieke leerlingen. In de afgelopen jaren hebben wij de ervaring opgedaan, dat leerlingen met stoornissen in de cluster 4-groep (ADHD, ADD, PDD-Nos, Asperger, ODD, Angststoornis, Borderline etc.) het vanwege ons onderwijssysteem en ons gebouw, moeilijk kunnen hebben bij ons op school. Het SOP vind je hier.

Informatiepunt Passend Onderwijs voor Ouders
SWV V(S)O Eemland ondersteunen ouders met het informatiepunt Passend Onderwijs voor Ouders (IPPOO). Hier kunnen ouders met al hun vragen over passends onderwijs terecht, als die op school niet afdoende beantwoord konden worden.
Het IPPOO is onafhankelijk en objectief. Vragen kunnen ook anoniem gesteld worden. Het IPPOO denkt mee door objectieve informatie te geven en het in contact brengen met de juiste personen en instanties.

JOSEE is een gezamenlijk initiatief van SWV de Eem (primair onderwijs) en SWV V(S)O Eemland (voortgezet onderwijs). Ouders en jeugdigen kunnen hier met al hun vragen en zorgen over passend onderwijs terecht, als deze op school niet voldoende beantwoord kunnen worden. JOSEE is onafhankelijk en objectief. Vragen kunnen anoniem gesteld worden. De medewerkers van JOSEE denken met je mee, geven objectieve informatie en kunnen je in contact brengen met de juiste personen en instanties.

Op www.josee.nu is voor ouders en jeugdigen veel informatie te vinden over passend onderwijs.

Contact: Bel naar 033 – 30 30 488 of mail naar contact@josee.nu

Voor het maken van een afspraak klik hier (gesloten tijdens schoolvakanties van Midden-Nederland).

Speciale begeleiders

LEERLINGBEGELEIDER

De leerlingbegeleider begeleidt je als je voor een korte periode extra hulp nodig hebt op sociaal-emotioneel gebied. De aanmelding hiervoor gebeurt altijd via het intern ondersteunings-overleg. Ruben van Keken, Rogier van Keulen en  Meike Rouwenhorst zijn de leerlingbegeleiders.

REMEDIAL TEACHER

Eenmaal in de week houdt de remedial teacher, Heleen de Wever, een spreekuur waarin leerlingen met een leerprobleem, zoals dyslexie of leerlingen met dyscalculie, terecht kunnen voor korte vragen. Wanneer er meer individuele begeleiding nodig blijkt te zijn, biedt de school geen extra structurele begeleiding. Ouders dienen hier zelf zorg voor te dragen.

DYSLEXIE SOFTWARE

Het Vathorst College maakt gebruik van een voorleesprogramma voor leerlingen met een dyslexieverklaring. Informatie hierover is op te vragen bij de mentor. 

 STUDIEVAARDIGHEIDSTRAINING

Als leerlingen niet goed weten hoe zij het beste kunnen leren en wat hun eigen leerstijl is, kunnen zij dit bij hun mentor aangeven. 

ANTI-PESTCOÖRDINATOR

De anti-pestcoördinator adviseert mentoren en vakdocenten die te maken krijgen van pestgedrag in hun mentorgroep of in het leerhuis. Wij hanteren als school de no-blamemethode. Onze anti-pestcoördinator is Ruben van Keken.

DE INTERNE  en EXTERNE VERTROUWENSPERSONEN

Mochten er klachten zijn over de school die niet makkelijk door de leerling zelf kunnen worden opgelost, dan kunnen ze hiermee naar de interne vertrouwenspersoon. Dit zijn Monique Schouten en Peter Dulfer.

Soms kan er toch sprake zijn van ongewenst gedrag waar jij last van hebt. In eerste instantie vraag je de ander om ermee te stoppen en zeg je dat jij het onplezierig vindt. Je kunt ook bij je mentor te rade gaan, maar misschien vind je dat moeilijk. In dat geval kan je naar de interne vertrouwenspersonen gaan. Zij weten wat je nog meer kunt doen om hinderlijk gedrag te stoppen. Monique Schouten en Peter Dulfer zijn de interne vertrouwenspersonen. Op de eerste plaats luisteren ze naar je. Ze gaan zorgvuldig om met de dingen die je vertelt. Ze helpen je met het zoeken naar een oplossing die bij je past.

Je kunt de interne vertrouwenspersonen via de mail het beste bereiken om een afspraak te maken:

Je kunt ook naar de externe vertrouwenspersoon gaan, dat is iemand van buiten de school. Externe vertrouwenspersoon voor ouders en leerlingen:

  • Miriam Smit
    info@humanresults.nl

Uitgangspunt VEILIGHEID

Het Vathorst College is een overzichtelijke en hechte gemeenschap die van jou positiviteit in houding en gedrag vraagt. Wij verwachten dat je een ander behandelt zoals je zelf ook behandeld wil worden. Onze schoolregels zijn daarom geen doel op zich maar meer een middel om te komen tot een prettige, veilige en werkbare sfeer. Die sfeer wordt ook gecreëerd door de opdeling in kleine groepen met je eigen leerhuis als basis. Je leert geleidelijk om op respectvolle wijze op te komen voor jezelf en voor anderen.

Dat betekent dat je de fysieke en psychische veiligheid en het welbevinden van anderen hoog in het vaandel hebt. Op die manier zijn zaken als diefstal, vandalisme of het opzettelijk beschadigen van andermans eigendom minder of niet aan de orde. Andere onprettige uitingen zoals bedreiging of pesten en discriminatie vallen onder ieders gezamenlijke verantwoordelijkheid en worden met kracht tegengegaan. De school houdt een incidentenregister bij. Samen met de leerlingen in de Leerlingenraad wordt bekeken welke maatregelen getroffen kunnen worden om de veiligheid verder te vergroten.

Document Pestprotocol

Pestpreventie

Je mentor besteedt de nodige aandacht aan pestgedrag. Met jou en met de andere leerlingen wordt bekeken hoe pestgedrag kan worden tegengegaan. Het Vathorst College beschouwt dat uitdrukkelijk als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Jij en je medeleerlingen hebben ook een taak bij het signaleren van pestgedrag. Je wordt altijd betrokken bij het oplossen van pestproblemen. Misschien kan je helpen zodat een gepeste leerling zich prettiger kan voelen. Pester en gepeste krijgen hulp zodat aan een veilige leeromgeving kan worden gewerkt. Je mentor kan advies inwinnen bij de antipestcoördinator.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

In het geval er een vermoeden is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling volgt het Vathorst College een zorgvuldig stappenplan dat wordt voorgeschreven door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode van de school kunt u opvragen bij de administratie.

Functionaris gegevensbescherming (FG): John Storms Privacy@onderwijsgroepamersfoort.nl AVG aanspreekpunt van de school is conrector Arnoud Alting van Geusau

AVG-wetgeving en informatiebeveiliging & Privacy (IBP) 

Het Vathorst College verwerkt van al haar leerlingen persoonsgegevens. Dat begint al bij het inschrijven van een leerling, waarna de gegevens van de leerling in het leerlingdossier worden verwerkt. Ook werken wij met digitale systemen, zoals toetsingsprogramma’s en leerlingvolgsystemen. Binnen al deze verwerkingen vinden wij een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarbij houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de wet die verwerking van persoonsgegevens regelt. 

Het Vathorst College is verantwoordelijk voor het zorgvuldig en veilig omgaan met de persoonsgegevens van uw kind. Zeker omdat kinderen extra kwetsbaar zijn. Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven toestemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor pasfoto’s voor identificatiedoeleinden is geen toestemming van de ouder/verzorger nodig.

Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de mentor van uw kind, of bij de conrector. In de Privacyverklaring op de website van de Onderwijsgroep Amersfoort vertellen wij u meer over hoe wij dit doen. Ook heeft de Onderwijsgroep Amersfoort een Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangesteld, de heer John Storms. De FG houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens binnen de scholen van de Onderwijsgroep en op de naleving van de AVG. Bij vragen over het onderwerp verwerking en bescherming van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met John Storms via Privacy@Onderwijsgroepamersfoort.nl of met de conrector Arnoud Alting van Geusau AVG-aanspreekpunt van de school. Dit jaar zullen door de FG voor de medewerkers van de scholen binnen de Onderwijsgroep trainingen worden georganiseerd op het gebied van Privacy. Op deze manier borgen we dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de staande wet- en regelgeving en deze in de praktijk te kunnen naleven.

ICT- Gebruik en Mobielgebruik

Een belangrijke voorwaarde voor een goed werkende computeromgeving is dat gebruikers hun rol kennen en leren wat je wel en niet moet doen op internet. Het is niet onze bedoeling om van alles tegen te houden door allerlei content filters te gebruiken. Jij hebt hierin een eigen verantwoordelijkheid. Het Vathorst College houdt het netwerkgebruik van alle leerlingen en medewerkers in de gaten. Als daar aanleiding voor is, kan dat worden gebruikt om met jou in gesprek te gaan over je netwerkgedrag.

Om veilig internetgebruik te bevorderen en het netwerk minder te belasten, hebben we de volgende afspraken geformuleerd:

  • Gebruik het netwerk van het Vathorst College alleen voor schoolwerk.
  • Belast het netwerk niet meer dan nodig is.
  • Gebruik alleen je eigen schoolaccount en laat anderen geen gebruik maken van jouw account.
  • Maak en/of verstuur geen teksten, foto’s of video’s via internet/mobiele telefoon over anderen waarvoor je geen toestemming hebt gevraagd. Vertel direct aan je mentor of docent als je informatie tegenkomt waardoor je je niet prettig voelt of waarvan je weet dat het niet hoort.