Communicatie

Wie belt u wanneer?

  • Kind door ziekte afwezig: graag tussen 07.45 uur - 08.30 uur bellen naar bovenstaand nummer. U krijgt een keuzemenu te horen, u kiest optie 1. Hein de Jager (verzuimcoördinator) registreert dan de afwezigheid. Is uw kind de volgende dag nog steeds ziek dan belt u opnieuw. Ziektemelding moet dagelijks gebeuren. Kind afwezig door ziekte bij (school)examen: tussen 8.00 uur - 8.30 uur melden bij examensecretaris of conrector.
  • Kind afwezig door tandartsbezoek of met een andere (vooraf bekende) reden:
    Minimaal 1 dag van tevoren belt u Hein via bovenstaand nummer. Regels omtrent
    verzuim en afwezigheid kunt u raadplegen op de website. 
  • Een vraag aan mentor of vakdocent kunt u per mail stellen. In urgente gevallen
    kunt u contact opnemen met de conrector.
Meer info via:
www.vathorstcollege.nl
of e-mail:
info@vathorstcollege.nl

Contact tussen leerlingen, ouders en medewerkers

Alle leerlingen van het Vathorst College werken met een Vathorst College-mail.  Via dit adres verloopt het contact over allerlei zaken. Je ouders geven bij de aanmelding aan wat hun mailadres is. Op die manier kunnen we ouders digitaal bereiken. Als ouders hun adres willen wijzigen, kunnen zij die wijziging zelf invoeren in Magister.

Als je ouders vragen hebben over algemene schoolzaken, kunnen ze telefonisch contact opnemen met de administratie van de school. Een aantal vragen wordt misschien al in deze schoolgids beantwoord. Hebben jij en jouw ouders meer vragen dan kan de website van de school www.vathorstcollege.nl uitkomst bieden. Je ouders kunnen ook altijd een email sturen naar info@vathorstcollege.nl.

Mentoraat

Een mentor is coach en begeleider, een docent die contact onderhoudt met jou en andere leerlingen en hun ouders. Hij begeleidt je zo goed mogelijk op school, naar een vervolgopleiding en naar volwassenheid. Hij ondersteunt je bij je ontwikkeling op sociaal, emotioneel, cognitief en organisatorisch gebied. In het rooster zijn momenten opgenomen waarop jij en je mentor met elkaar kunnen werken. Hij is gedurende het schooljaar het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders. Je ouders kunnen natuurlijk ook contact opnemen met een vakdocent (telefonisch of per email) als ze speciale vakinformatie willen hebben of iets willen weten over de beoordeling van een prestatie. Als ze de mentor of een vakdocent telefonisch willen spreken, kunnen ze dat het best aan het einde van de schooldag doen. Mocht hij er niet zijn, dan wordt er een boodschap achtergelaten en belt of mailt hij later terug.

Informatieavonden, mentor-en ouderspreekavonden 

Om je ouders te informeren en met hen te spreken houdt de school regelmatig algemene informatieavonden en speciale avonden per leerjaar. Op de mentorspreekavonden kun je samen met je ouders met je mentor spreken. Twee keer per jaar kun je samen met je ouders met vakdocenten spreken. Omdat we het belangrijk vinden dat jij regie neemt voor jouw eigen leerproces, ben jij ook altijd bij deze gesprekken aanwezig. De georganiseerde ouderspreekavonden zijn opgenomen in de jaarkalender. Als je ouders met de mentor of vakdocenten willen spreken op zo’n avond, dan kunnen zij zich inschrijven via Magister.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschap (MR) van scholen is wettelijk geregeld. De MR heeft instemmings- en adviesbevoegdheden in een groot aantal schoolzaken. Die bevoegdheden zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement. De MR vergadert regelmatig. In de MR zijn personeelsleden, ouders en leerlingen vertegenwoordigd.

Op de website van het Vathorst College staat de meest actuele samenstelling van de medezeggenschapsraad.

Leerlingenraad

Het Vathorst College heeft een leerlingenraad die regelmatig overleg pleegt met de schoolleiding over algemene, onderwijskundige en pedagogische onderwerpen. De raad is lid van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Deze leerlingen zijn te bereiken via leerlingenraad@vathorstcollege.nl.

Klachtenregeling

In het algemeen lossen wij klachten over school met jou of je ouders naar wederzijdse tevredenheid op. Biedt een goed gesprek niet het gewenste resultaat, dan kan een schriftelijke klacht worden ingediend bij de schoolleiding. De klachtenregeling is in te zien op de administratie. De klachtenregeling van de Onderwijsgroep Amersfoort vindt u op 
https://www.onderwijsgroepamersfoort.nl/organisatie/regelingen-gmr

Leerlingenstatuut en reglementen

Het leerlingenstatuut legt allerlei zaken voor, van en over jou als leerling vast, in het bijzonder over je formele rechten en plichten. Wij volgen het Leerlingenstatuut van LAKS.

Daarnaast kent de school nog enkele eigen regels. Alle afspraken en regels komen erop neer dat jij als leerling geacht wordt een ander en zijn eigendommen te behandelen zoals je zelf behandeld wil worden. Als je examen doet, zijn voor jou ook het Examenreglement en het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van het schoolexamen van belang. Hierin staan alle procedures en regels die bij de examens van toepassing zijn. Deze documenten staan op de website en worden met je besproken. Je ouders worden op een speciale ouderavond hierover geïnformeerd.