Onderwijs

Vier pijlers

Het onderwijs op het Vathorst College steunt op vier pijlers. 

  1. Allereerst legt het een sterke nadruk op de beleving van allerlei vormen van kunst en cultuur. Daartoe worden dans, theater, muziek en beeldende vorming aangeboden. 
  2. De school hecht veel waarde aan zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid en spreekt die eigenschappen altijd en overal aan. 
  3. Het Vathorst College heeft het onderwijs thematisch georganiseerd, omdat in de wereld van nu praktisch alles met elkaar in verbinding staat of samenhang heeft.
    In de onderbouw komen in drie jaar achttien thema’s aan de orde. Soms moet, vooral in de bovenbouw, de thematische samenhang enigszins worden losgelaten met het oog op vakverdieping en specialisatie. 
  4. Het onderwijs op het Vathorst College is digitaal georganiseerd. Je maakt gebruik van een eigen laptop. Opdrachten, lesstof, uitleg, voorbeelden en hulpmiddelen zijn op Moodle, de elektronische leeromgeving van de school, terug te vinden.

Kunst en cultuur

In leerjaar 1 krijg je les in beeldende vorming, muziek, theater en dans. In leerjaar 1 ben je dus bijna elke dag met een kunstvak bezig. In jaar 2 volg je drie kunstvakken en in jaar 3 volg je er twee. In leerjaar 3 maak je met alle derdejaars leerlingen een grote voorstelling. Naast de lesgebonden kunstactiviteiten wordt ieder jaar een voorstelling bezocht. Daarnaast krijg je in jaar 4 het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV). Daarvoor bezoek je een aantal culturele activiteiten buiten de school. De entree wordt voor een groot deel bekostigd met de Cultuurkaart. Voor de reiskosten vragen we een bijdrage van je ouders.

Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

Het Vathorst College is een school waarin jij leert om je eigen doelen te stellen en bereiken. Geleidelijk aan krijg je steeds meer ruimte om zelf keuzes te maken in hoe je werkt. Zo kun je vanaf de eerste klas al zelf een deel van je tijd over de vakken verdelen en kiezen op welke manier je een opdracht aanpakt. Daarbij vinden we het geen probleem als je fouten maakt, omdat je daar veel van opsteekt. Je werkt wel naar de vastgestelde kerndoelen en exameneisen toe. Samen met jou houden jouw docenten jouw leerprestaties goed in het oog. Ze spreken je aan en leren je plannen. Ze rapporteren de behaalde resultaten / beoordelingen na elk themablok via Magister, het digitale leerlingvolgsysteem, en voeren driehoeksgesprekken met jou en je ouders. Dit zijn voortgangsgesprekken tussen jou, mentor en ouders. In deze belangrijke driehoek krijg en neem jij steeds meer verantwoordelijkheid om dit gesprek vorm en inhoud te geven. De gezamenlijke ondersteuning vanuit thuis en school dient en stimuleert jouw ontwikkeling. Want de groei van je eigen verantwoordelijkheid vinden we het belangrijkst.

Samenhang door thema's 

De onderbouw werkt met een thematische aanpak waarbij je vaak eigen keuzes kan maken. De thema’s zorgen voor een bijna vanzelfsprekende samenhang. In de achttien thema’s (zes per leerjaar) werken de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, economie, science en de kunstvakken zoveel mogelijk samen. 
Het vak Nederlands (lezen, informatie verzamelen en ordenen, schrijven, samenvatten,verklaren, luisteren en presenteren) is zeer regelmatig bij de thematische aanpak betrokken. Sommige onderwerpen lenen zich niet voor een vakkenintegratie en worden afzonderlijk behandeld. De komende jaren geven we ook het Buitenschools Leren, de Maatschappelijke stages en Internationalisering meer plek binnen de thema’s en het vakoverstijgend onderwijs.

Digitaal leren

Je maakt op het Vathorst College veelvuldig gebruik van ICT-middelen. In ICOON kan je door het goede WIFI netwerk overal draadloos werken op je eigen laptop. Je werkt aan digitaallesmateriaal dat jouw docenten zelf hebben ontwikkeld waardoor in de onderbouw weinig boeken worden gebruikt. Jouw opdrachten krijg je via Moodle, onze elektronische leeromgeving In de bovenbouw worden vanwege de exameneisen vaker boeken gebruikt maar Moodle blijft een grote rol spelen. Een belangrijke voorwaarde om goed en verantwoord te werken in de digitale wereld is dat je digitale vaardigheden op niveau zijn en dat je weet wat je wel en niet moet doen op internet. Jij hebt misschien die kennis nog niet, vandaar dat wij in het eerste- en in het tweede leerjaar mediawijsheid op het rooster hebben staan.

School en maatschappij

Goed onderwijs bereidt je voor op je latere rol. Praktische ervaring met de samenleving is van groot belang voor jouw succes in een vervolgopleiding, in de maatschappij en in jouw werkzame leven. Daarom besteedt het Vathorst College veel aandacht aan actief burgerschap en aan maatschappelijke stages. Stages vinden plaats in het vrijwilligerswerk, in bedrijven en beroepssectoren en op school zelf waar je je als juniormentor in kan zetten. Je leert sociale vaardigheden aan en onderzoekt hoe je het beste kan deelnemen aan de democratische rechtsstaat.

Pedagogiek en didactiek

Het Vathorst College kiest voor een positief uitgangspunt want dat stimuleert, geeft je hoop, maakt je nieuwsgierig, boort het goede in jou en anderen aan en laat iedereen in zichzelf geloven. Op die manier verloopt het samen leven, samen werken en samen leren beter en bevredigender. Daarom houden we de afstand tussen de docenten en jou als leerling klein. Je komt erachter dat er sprake is van wederzijdse belang en gedeelde verantwoordelijkheid. Samen halen we het beste uit onszelf, de ander en de wereld.

Op het Vathorst College heerst een gastvrije sfeer waarin leerlingen, docenten en andere medewerkers open met elkaar omgaan, actief luisteren en dezelfde doelen nastreven. Wij gaan ervan uit dat het opdoen van kennis en vaardigheden vooral het resultaat is van je eigen denken en doen. Jij geeft zoveel mogelijk vorm aan je eigen leerproces. Je leert op een manier die bij je past. We bieden je nieuwe informatie niet kant-en-klaar aan maar je moet er juist zelf mee aan de slag. Natuurlijk kan je altijd en overal om hulp vragen.

Op het Vathorst College mag je altijd je mening geven. Je wordt gezien en gehoord. Je denkt na en gaat lastige vragen niet uit de weg. De school biedt allerlei manieren van leren aan waaruit je je favoriete methode kan kiezen. De aangeboden leerstof is ook buiten de school van betekenis en toepasbaar. Jij moet kunnen beschikken over de kennis rijkdom van de huidige maatschappij en in aanraking komen met zaken die je uit het dagelijkse leven nog niet kent. Je doet nieuwe ervaringen op in de BuitenSchoolsLeren (BSL)-weken, de thema’s en projecten die wekelijks aanbod komen. Die stellen je in staat om met nieuwsgierigheid en hartstocht aan de gang te gaan. De vier kunstvakken nodigen je uit om speciale kunstvaardigheden op te doen en je verbeeldingskracht te laten prikkelen. Ook leer je er algemene vaardigheden zoals samenwerken, initiatief nemen, reageren op anderen en je presenteren voor een groep.

Gang van zaken
Schoolplan

Het Vathorst College verschaft je de nodige vrijheid om jezelf te onderzoeken, te ontdekken en uit te proberen. Daardoor leer je om goed om te gaan met je eigen grenzen en verantwoordelijkheden. Zo ontwikkel je een goede balans tussen je taak, je individuele rol, je groep en jouw wereld. Daarbij zijn respect, zelfbeslissingsrecht en onderlingeafhankelijkheid belangrijke uitgangspunten. Door de voortdurend en snel veranderende informatiemaatschappij ben jij als leerling van nu anders dan de leerling van vroeger. Op het Vathorst College sluit het onderwijs hier op aan.

Het Vathorst College biedt je een digitale leeromgeving aan met aandacht voor zelfstandigheid en samenwerking. Er is veel variatie in het onderwijsaanbod, de manier van lesgeven en de toetsing.

Beoordelen, monitoren en resultaten

In de onderbouw wordt elke prestatie beoordeeld met zeer onvoldoende, onvoldoende, matig, voldoende, goed of uitmuntend. Vooraf is duidelijk hoe elke prestatie meetelt bij de bevordering. De docent geeft aan het einde van het schooljaar zijn eindbeoordeling. Als vuistregel geldt daarbij dat een leerling voor een vak een positief oordeel krijgt als hij tenminste driekwart van de prestaties matig of hoger heeft gemaakt. De docenten hebben door de regelmatig gehouden leerlingbesprekingen een goed beeld van jou en je medeleerlingen en kunnen dus ook persoonlijke factoren als studievaardigheid, intellectuele groei en verbeterd planningsvermogen meewegen. 

In de bovenbouw zijn ook de behaalde resultaten voor de schoolexamens (alle onderdelen van het Programma van Toetsing en Afsluiting of PTA) van belang. Voor de onderdelen van het schoolexamen gelden de bepalingen van het examenreglement.

Bij opdrachten die geen onderdeel zijn van het PTA geldt het volgende: als je een opdracht niet inlevert, krijg je de beoordeling ‘Niet ingeleverd’ (NI). Je hebt soms het recht om een onvoldoende of matige (deel)prestatie binnen één week na de deadline eenmaal te herkansen. Belangrijk is dat jij als leerling initiatief toont en de verantwoordelijkheid neemt om opdrachten/toetsen te herkansen. Als je veel onvoldoendes scoort, volgt er een gesprek met jou en je mentor. Ook je ouders kunnen daarbij betrokken worden.

Voor elke afdeling en elk leerjaar gelden gedetailleerde afspraken die schriftelijk zijn vastgelegd. Je kunt die afspraken altijd opvragen en inzien. Voor de klassen waarvoor een PTA bestaat gelden de regels zoals weergegeven in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) dat aan de leerlingen voor 1 oktober wordt uitgereikt.

MONITOREN PRESTATIES

In de onderbouw werk je op je eigen niveau. Je hebt een mentor en bent lid van een themagroep. In de themagroepen die bestaan uit drie of vier leerlingen wordt gewerkt aan de diverse thema’s. Soms bespreekt de mentor met jou van welke themagroep je deel uitmaakt en soms beslist hij of zij wat het best is voor jouw leerproces. Je werkt soms individueel en soms ook samen. Je hebt regelmatig contact met je mentor en met vakdocenten. Een paar keer per jaar evalueer je jouw werkwijze en de manier waarop je jouw einddoelen hebt gerealiseerd. Dat geeft de docent en je mentor inzicht in je capaciteiten en vaardigheden. 

Al je prestaties worden zoveel mogelijk digitaal opgeslagen. Jij en je ouders kunnen je vorderingen volgen via het digitale leerlingvolgsysteem Magister waarvoor zij een inlogcode ontvangen. Na iedere periode geven jouw docenten een voortgangsadvies voor hun vak. Ook dat advies komt in Magister te staan. Aan het eind van elk schooljaar krijg je een jaarrapport. Daarin staat de eindbeoordeling van je prestaties vermeld. De school gaat er vanuit dat je thuis verslag doet van je belevenissen. De school vindt het ook vanzelfsprekend dat jouw ouders belangstelling voor je prestaties tonen.

In-, door- en uitstroom schooljaar 2017 - 2018 Examenresultaten van afgelopen school jaren

Document Bevorderingsnormen Vathorst College 2018 2019

AFSPRAKEN MET BETREKKING TOT ADVISERING EN BEVORDERING

Bij de overgang van leerjaar 1 naar 2 gaan we ervan uit dat je wordt bevorderd. Als er van die regel moet worden afgeweken, is er contact tussen jou, je ouders en de school. Als je in het tweede of derde leerjaar zit, geven wij een voorlopig schooltype-advies dat een paar maanden later wordt gevolgd door een bindend advies: in de tweede klas vmbo-t/havo wordt bepaald of je naar een vmbo-t- of havo/vwo-klas gaat en aan het einde van de derde klas havo/vwo krijg je een havo- of vwo-advies.

Voor alle leerjaren geldt dat aan het einde van het schooljaar wordt besloten of je al dan niet wordt bevorderd naar het volgende leerjaar. Hierbij geven docenten aan of zij voor hun vak bevordering goedkeuren. Richtlijn is dat ongeveer driekwart van het te maken werk met minimaal matig moet zijn beoordeeld. De algemene norm is dat je wordt bevorderd als je voor minder dan drie vakken een ‘nee’ hebt gescoord. Zie voor de specifieke afspraken de bevorderingsnormen.

AFSPRAKEN MET BETREKKING TOT BEVORDERINGSNORMEN EN DOUBLEREN


BEVORDERINGSNORMEN
De bevorderingsnormen worden elk najaar gepubliceerd. Aan de hand van deze normen vindt in de overgangsvergadering het besluit over het wel of niet bevorderen naar het volgende leerjaar plaats.

DOUBLEREN
Als een leerling niet bevorderd wordt naar het volgende leerjaar, wordt door de overgangsvergadering vastgesteld wat de volgende stap voor de leerling kan zijn. In leerjaar 1 kan niet worden gedoubleerd, tenzij er zeer bijzondere omstandigheden zijn. Dit is ter beoordeling aan de school. Als een leerling in zijn/haar schoolloopbaan voor een tweede keer niet voldoet aan de bevorderingsnorm, dan gelden de volgende regels:

  • Een leerling mag niet twee keer doubleren in hetzelfde jaar (inclusief het examenjaar).
  • Een leerling mag niet twee keer doubleren in opeenvolgende leerjaren.
  • Een leerling mag maximaal twee keer doubleren tijdens zijn/haar schoolloopbaan op hetzelfde niveau.

Als een dergelijke situatie zich voordoet, gaan we met elkaar in gesprek om voor deze leerling een andere plek of route te bepalen.

REVISIE
Het is alleen mogelijk om een revisie (verzoek tot herziening van het besluit van de overgangsvergadering) aan te vragen als er nieuwe argumenten zijn die tijdens de overgangsvergadering niet bekend waren.

Protocollen en reglementen
Pta's Examen En Voorexamen Klassen

Huiswerk

In leerjaar 1 en 2 vinden de meeste werkzaamheden binnen schooltijd plaats, tijdens de lessen of tijdens de Vathorst-uren. Dat zijn zelfwerkzaamheidsuren onder begeleiding van een medewerker. Het lesmateriaal is zo ontwikkeld dat de meeste leerlingen het werk op school kunnen afmaken. Als dat niet helemaal lukt, moet je het natuurlijk wel thuis afronden. Soms moet je thuis nog speciale dingen doen: iets fotograferen, een boek lezen of iets anders. Het kan ook zijn dat je musea of tentoonstellingen wilt bezoeken. Vanaf leerjaar 3 en hoger moet je thuis wel dagelijks tijd aan je schoolwerk besteden.

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB)

Gedurende je schoolcarrière vragen we ons samen met jou en je ouders regelmatig af welk schoolniveau het beste bij jou past. In de onderbouw gebeurt dat tijdens mentorlessen. In de vaklessen van andere docenten hoor je van alles over beroepen en vervolgopleidingen. Vanaf het tweede leerjaar gebruiken we een computerprogramma om je bij het maken van keuzes te helpen. 

In leerjaar 2 wordt de keuze voor vmbo-t of havo/atheneum gemaakt en in leerjaar 3 voor havo of atheneum. Leerlingen uit klas 2 vmbo/havo die doorstromen naar klas 3 vmbo-t maken een keuze uit 6 vakken waardoor het aantal vakken in 3 vmbo-t niet te groot is. 

Als leerling van vmbo-t maak je aan het eind van leerjaar 3 je definitieve profielkeuze. Voor 3 havo/atheneum wordt ook in leerjaar 3 een definitieve profielkeuze gemaakt. In dat jaar plannen we ouderavonden, projectdagen en gesprekken met mentor en decaan waar het thema van de profielkeuze centraal staat.

Daarnaast kan je open dagen van vervolgopleidingen bezoeken. Verder wordt voor 3-vmbo de MBO-voorlichtingsdag gehouden en kan je deelnemen aan MBO-oriëntatiedagen. 

Voor leerjaar 4 van havo en atheneum worden de HBO/WO-voorlichtingsdagen georganiseerd. 

De decanen op het Vathorst College zijn Marieke Renes en Michiel Westland.

Buitenschools leren (BSL), Internationalisering, Maatschappelijke stage en burgerschap

Het Vathorst College wil je bewust maken van omgangsvormen in de maatschappij, tolerantie en verschillen in culturen. Daarom nemen wij de Maatschappelijke Stage en het BuitenSchools Leren op in ons programma. In een schooljaar zijn er drie BSL-momenten: we starten het jaar met een introductie voor alle leerjaren en halverwege en aan het einde van het jaar ga je zoveel mogelijk met elkaar aan de slag met verschillende projecten. 

Hierbij horen ook reizen naar het buitenland, zoals een kennismaking met Lille en Keulen in jaar twee en meerdaagse buitenlandse reizen voor de eindexamenklassen: 4 vmbo-t naar Londen, 5 havo naar Berlijn en 6 vwo naar Boedapest. Alle excursies staan in het teken van meerdere vakken en er ligt een grote nadruk op het kennismaken met en ervaren van andere culturen. 

In het schooljaar 2015-2016 zijn we ook gestart met internationalisering. We vinden het belangrijk je voor te bereiden op de internationale samenleving en arbeidsmarkt en je toe te rusten met de benodigde internationale kennis en vaardigheden. 

Daarnaast vinden wij het van belang dat je ervaart wat je kunt betekenen voor anderen in onze maatschappij. Een voorbeeld daarvan is het project ‘Goed voor Elkaar’ waarin tweedejaars leerlingen zich sterk maken voor een aantal regionale organisaties: ze koken bijvoorbeeld voor de daklozen en zamelen voedsel in voor de voedselbank. De leerlingen in jaar 4 organiseren allerlei activiteiten voor ouderen uit de wijk en leerlingen van een basisschool. In verband met excursies en legitimatieplicht, zijn alle leerlingen verplicht over een eigen ID-kaart of eigen geldig reisdocument te beschikken.

Samenwerking met andere partners

In ICOON werken we samen met de Openbare Bibliotheek, Scholen in de Kunst en Stichting Kinderdagverblijf Amersfoort. Verder bouwen we gestaag aan een vruchtbare samenwerking met de basisscholen DOK 12 en Atlantis, ook scholen met een innovatief onderwijsconcept. 

Daarnaast is het Vathorst College lid van het Platform Eigentijds Onderwijs: PLEION. In dit platform werken scholen samen aan het ontwikkelen van eigentijds onderwijs. PLEION staat voor Platform eigentijds onderwijs en wordt sinds 2006 gevormd door 14 VO scholen uit heel Nederland. Deze scholen hebben een eigenwijze blik op onderwijs. Hoewel iedere school anders is, spreken we gerust van eenheid in verscheidenheid. De gezamenlijke verantwoordelijkheid die PLEION erkent, stimuleert leren: van, met en door elkaar. Op onze scholen vormen leerlingen samen met de professionals een leergemeenschap. Samen bereiken wij gemeenschappelijke onderwijsdoelen van kwalificatie, socialisatie, identiteit en persoonsvorming. Het onderwijs maken we tenslotte samen: leerlingen met hun eigen team en PLEION scholen samen.

Leerlingen met bijzondere talenten

Het Vathorst College vindt het belangrijk om jouw bijzondere talenten op het gebied van sport, kunst of science tot ontwikkeling te laten komen. Vaak is dat binnen school te organiseren maar soms moeten er andere instanties bij betrokken worden zoals een leerplichtambtenaar, een sportvereniging of de inspectie. Het is van belang om de mogelijke gevolgen voor je schoolprestaties in die afwegingen te betrekken en ook mogelijk optredende sociale aspecten worden meegewogen. Het Vathorst College is geen LOOT school, en heeft daarom geen speciale afspraken met de inspectie voor leerlingen die op hoog niveau sporten.